Regulamin

I. Informacje ogólne:

Właścicielem i administratorem serwisu www.milaonline.pl jest podmiot gospodarczy:

F.H.U. Mila Paweł Kłeczek
ul. Krzyżowskiego 27
43-200 Pszczyna
NIP: 638-158-61-63
zarejestrowany przez: Urząd Gminy Miedźna,
tel: 504425435
adres poczty elektronicznej: kontakt@milaonline.pl

zwany dalej usługodawcą.

Niniejszy regulamin dotyczy serwisu www.milaonline.pl i określa:

 1. Opis haseł.
 2. Warunki korzystania z serwisu.
 3. Warunki zawierania umów i i zamawiania produktów/usług.
 4. Płatności.
 5. Świadczenie usług.
 6. Rejestracja domen.
 7. Reklamacje.
 8. Informacje dot. projektu realizowanego przez usługodawcę.
 9. Informacje prawne dot. odpowiedzialności usługodawcy.
 10. Regulamin forum.

Regulamin został przygotowany zgodnie z ustawą dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I. Opis haseł:

 1. Usługobiorca – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną), który zawiera lub zawarł umowę z usługodawcą.
 2. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną), który korzysta z serwisu www.milaonline.pl i nie zawarł umowy z usługodawcą.
 3. Umowa – umowa pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą poprzedzona rejestracją na stronie www.milaonline.pl.
 4. Usługa – usługa, której wykonawcą jest usługodawca na rzecz usługobiorcy. Szczegółowy opis usługi dostępny jest na stronie www.milaonline.pl w chwili rejestracji na stronie www.milaonline.pl.
 5. Rejestracja – wypełnienie i akceptacja formularza rejestracyjnego na stronie www.milaonline.pl oraz akceptacja regulaminu i pozostałych elementów umowy.
 6. Oferta – szczegółowy opis oferowanych i świadczonych usług przez usługodawcę dostępny na stronie www.milaonline.pl w chwili rejestracji.
 7. Opłata abonamentowa – opłata za usługę lub usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy na podstawie umowy.
 8. Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy opisany w ofercie, wybrany przez usługobiorcę w chwili zawarcia umowy.
 9. Domena – nieprzerwany i niepowtarzalny ciąg znaków możliwy do zarejestrowania przez rejestratora domen wg schematu: ciąg_znaków.rozszerzenie.
 10. Regulamin – regulamin na stronie www.milaonline.pl

II. Warunki korzystania z serwisu:

 1. Korzystanie z serwisu www.milaonline.pl oznacza, że użytkownik akceptuje regulamin i:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych i zaakceptowanych w formularzu rejestracyjnym;
  • wyraża zgodę na pozyskiwanie adresu IP w celach statystycznych;
  • akceptuje politykę cookies serwisu www.milaonline.pl
 2. Usługodawca, zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych użytkownika serwisu.
 3. Celem utworzenia konta w serwisie www.milaonline.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny dostępny na stronie www.milaonline.pl.

III. Warunki zawierania umów i zamawiania produktów/usług:

 1. Zawarcie umowy, o której mowa w pkt I.3 następuje z chwilą wpływu opłaty za usługę na rachunek bankowy:

  Idea Bank
  74 1950 0001 2006 0189 5421 0002
 2. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 3. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych osobowych usługobiorcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z zastrzeżeniem zmian przedstawionych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).
 4. Usługobiorca ma możliwość wglądu i poprawiania swoich danych osobowych na stronie www.milaonline.pl. Usługobiorca ma prawo wnieść sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Na żądanie usługobiorcy usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień usługodawcy, które wynikają z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).
 6. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 7. W trakcie rejestracji usługobiorca, zgodnie ze stanem faktycznym, podaje:
  1. Imię (imiona) i nazwisko.
  2. Pełną nazwa firmy.
  3. Numer PESEL (osoba prywatna) lub NIP (firma).
  4. Adres zamieszkania (osoba prywatna)lub adres siedziby firmy (firma).
  5. Adres e-mail.
  6. Nr telefonu.
 8. Usługodawca ma prawo odmowy realizacji przedmiotu umowy. W przypadku odmowy realizacji przedmiotu umowy usługodawca zobowiązuje się do zwrotu pełnej opłaty za usługę.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności dot. ewentualnych szkód z tytułu odmowy zrealizowania zlecenia przez usługodawcę.
 10. Zamówienia nieopłacone będą przechowywane w systemie przez okres 14 dni.
 11. Możliwe jest anulowanie zlecenia przed przystąpieniem do jego realizacji w terminie 14-tu dni od dnia zawarcia umowy.
 12. Zgodnie z art. 10 pkt. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r., poz. 271, z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III. 11.
 13. Z chwilą wysłania (akceptacji) formularza kontaktowego usługobiorca oświadcza, że:
  1. akceptuje regulamin,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  4. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych i możliwości ich poprawiania,
  5. wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości przez usługodawcę na adres e-mail podany przez usługobiorcę w trakcie rejestracji danych dotyczących zmian w zakresie usług świadczonych przez usługodawcę oraz zmian w regulaminie.

IV. Płatności:

 1. Usługobiorca ma 14 dni na dokonanie wpłaty licząc od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
 2. W przypadku przedłużania usług, termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia rachunku.
 3. Rachunek jest wystawiany 14 dni przed zakończeniem okresu świadczenia usługi.
 4. Data płatności to data wpływu na konto usługodawcy.
 5. W przypadku braku wpłaty usługodawca będzie uprawniony do wstrzymania świadczenia usługi.

V. Świadczenie usług:

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do serwera z poziomu WWW oraz zapewnia dostęp do strefy FTP serwera. Wyjątek stanowi usługa, w której nie zaznaczono dostępu do strefy FTP i dostępu do serwera z poziomu WWW.
 2. Usługobiorca może samodzielnie konfigurować parametry usługi zgodnie ze opisem oferty poprzez panel WWW.
 3. Usługobiorca nie może:
  • zakłócać lub uniemożliwiać korzystania z zasobów pozostałym użytkownikom serwera;
  • użytkować przedmiotu umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem:
   • rozpowszechniania treści erotycznej;
   • rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania;
   • rozpowszechniania oprogramowania szkodliwego dla innych użytkowników serwera;
   • rozpowszechniania oprogramowania szkodliwego dla systemu operacyjnego serwera;
   • wysyłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zamówiona przez odbiorcę tej informacji (SPAM) i wysyłania innej treści niezgodnej z przepisami prawa;
 4. Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać praw osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich.
 5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania.
 6. Usługodawca zapewnia możliwość zmiany parametrów usługi na wyższe w trakcie trwania usługi – opłata zostanie zwiększona proporcjonalnie według ceny za usługę droższą.
 7. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do usługi w minimum 98% w skali roku.
 8. W przypadku braku ciągłości w świadczeniu usługi będącej przedmiotem umowy powyżej 2% w skali roku usługobiorca otrzyma zadośćuczynienie w postaci przedłużenia świadczenia usługi o 7 dni za każde 24 godziny braku ciągłości świadczenia usługi. Okres braku ciągłości, za który Usługobiorca otrzyma zadośćuczynienie liczony jest od momentu uzyskania informacji od usługobiorcy o braku ciągłości świadczenia usługi i stwierdzenia braku ciągłości świadczenia usługi przez usługodawcę.
 9. Usługodawca zapewnia możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 10. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres milaonline@interia.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy:
  F.H.U. Mila Paweł Kłeczek
  ul. Górnicza 35/33
  43-225 Wola
  Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia dostarczenia wiadomości lub przesyłki do usługodawcy.
 11. Usługobiorca ma prawo żądać odszkodowania za poniesioną szkodę z tytułu niedotrzymania warunków umowy przez usługodawcę.
 12. Wysokość odszkodowania nie może przekraczać rocznej opłaty abonamentowej opłaconej przez usługobiorcę.
 13. Usługobiorca nie może żądać odszkodowania za utracone korzyści.

VI. Rejestracja domen:

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w procesie rejestracji wybranej domeny i zobowiązuje się do podania kompletnych danych wymaganych do rejestracji domeny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości zarejestrowania wybranej domeny z następujących powodów:
  • wybrana nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana;
  • dane usługobiorcy są niepełne lub nieprawdziwe.
  • wybrana nazwa domeny jest niemożliwa do zarejestrowania z powodu zastosowania nieakceptowanych znaków w nazwie domeny.
  • wybrana nazwa domeny jest zastrzeżona dla uprawnionych organów administracji rządowej lub samorządowej.
 2. Usługobiorca ma prawo do dysponowania domeną, a usługodawca zobowiązuje się do realizacji dyspozycji usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania, zajęcia lub usunięcia domeny przez inny podmiot.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania lub usunięcia domeny z powodu nieuregulowania przez usługobiorcę opłaty za usługę.

VII. Reklamacje

Warunki reklamacji:

 1. Reklamacje może składać każdy usługobiorca.
 2. Reklamacja wykonania usługi ma zawierać dokładny opis niezgodności z zamówieniem.
 3. Reklamacje przyjmowane są do 14 dni od momentu dostarczenia produktu/realizacji usługi. Po tym okresie reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są 24 godziny na dobę na adres e-mail: milaonline@interia.pl lub na adres siedziby firmy:
  F.H.U. Mila Paweł Kłeczek
  ul. Krzyżowskiego 27
  43-200 Pszczyna
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.

VIII. Informacje dot. projektu realizowanego przez usługodawcę:

 1. Usługodawca wykonuje projekt graficzny w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zaakceptowania zlecenia.
 2. Usługobiorca ma 3 dni na wniesienie poprawek dot. zmian w zamawianym projekcie. Po tym okresie uznaje się, że klient projekt zaakceptował.
 3. Usługodawca ma 7 dni roboczych na wniesienie poprawek do projektu.
 4. Dalsze poprawki mogą dotyczyć zmian dokonanych wg wytycznych z pkt. VIII.2. i mogą zostać wniesione w terminie 3 dni roboczych od dnia wprowadzenia poprawek, o których mowa w pkt. VIII. 3.
 5. Usługodawca ma kolejne 7 dni roboczych na wniesienie poprawek z pkt. VIII.4.
 6. Po zaakceptowaniu zlecenia wykonanie dalszych zmian będzie płatne wg oddzielnego cennika. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Usługobiorca utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Usługodawca nie udziela zgody na wykorzystanie elementów graficznych (takich jak symbole, zdjęcia, kształty, ikony, obiekty wektorowe) w celach dalszej odsprzedaży, obrotu handlowego, darowizny, zapożyczenia.
IX. Informacje prawne dot. odpowiedzialności usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały (zdjęcia, treść, inne obiekty graficzne) dostarczone przez usługobiorcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • błędy w treści zaakceptowanego projektu;
  • błędy o charakterze technicznym, w materiałach, których Usługodawca nie jest autorem;
  • opóźnienia wynikłe z winy klienta (opóźnienie w dostarczeniu materiałów – treści, wytycznych);
  • opóźnienia wynikłe w księgowaniu płatności pomiędzy bankiem, a serwisem płatniczym;
  • szkody wywołane odmową realizacji zlecenia.
X. Regulamin forum
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów użytkowników na forum dostępnym na stronie www.milaonline.pl.
 2. Forum zostało udostępnione w celu pomocy usługobiorcom i innym użytkownikom systemu Joomla, Virtuemart oraz Prestashop.
Scroll to Top